Сервисна мрежа

ОВЛАСТЕНИ СЕРВИСЕРИ ПО ГРАДОВИ

Мрежата на сервисни центри на Сервис Македонија е покриена со најмалку два под-сервиси во градот низ целата земја. Тоа овозможува брзо и навремено отстранување на сите дефекти на клиентите. Вкупниот број на под-сервиси кои имаат потпишано договор за соработка со Сервис Македонија е 40.

Превземете ја комплетната листа на овластените сервисери по градови.