ОВЛАСТЕНИ СЕРВИСЕРИ

Мрежата на сервисни центри на Сервис Македонија е покриена со најмалку два под-сервиси во градот низ целата земја. Тоа овозможува брзо и навремено отстранување на сите дефекти на клиентите. Вкупниот број на под-сервиси кои имаат потпишано договор за со работка со Сервис македонија е 40.

Битола

Лит Електрон
Индустриска бр. 75
070/269-008
Тринитрон
нас. Кланица Ламела бр. А/4
047/227-236
075/493-591
bpsony@t-home.mk

Куманово

Магнет
Октомвриска Револуција бр. 58/4
031/415-460
070/211-187
servis_magnet@yahoo.com
Електро Пионир
Октомвриска Револуција бр. 30
031/432-339
075/699-298
pionir99@yahoo.com

Прилеп

Мис сервис
11 ти Октомври
048/427-009
070/259-332
mis_servis@yahoo.com
Фриго фил
Мице Козар бр. 11
070/984-838
frigofilpp@gmail.com
Зоки сервис

Тетово

Електро Мапек
Маршал Тито бр. 1/2-15
044/332-272
078/327-683
gorgi_ilijoski@yahoo.com
Електрон Сервис
Илинденска бр. 134
071/717-007
elektron_te@hotmail.com

Велес

Благоја Левков
Леов сервис
Васе Кошулачева бб
078/216-074
vasko.leovservis@gmail.com

Штип

СЗД Кире
Партизанска бр. 82
032/3292-539
070/210-380
servis_kire@yahoo.com
ТВА Сервис
Сутјеска бб
032/386-811
078/433-518
tvastip@yahoo.com

Охрид

Елго Н
078/232-540
goran_elgo-n@hotmail.com
Рит електроника
Туристичка бр. 44А
046/261-281
070/212-122
mladen_dimoski@hotmail.com
Електрон
Марко Нестороски бр. 91
046/611-163
075/566-814
elektronohrid@yahoo.com

Гостивар

Енергетико
Браќа Гинови бр. 79
071/589-747
energetikogv@hotmail.com
Конти плус
ЈНА бр. 162
070/215-685
srvskonti@hotmail.com
Тасим Електроник
070/229-622

Струмица

Техник сервис
Гоце Делчев бр. 104
034/344-995
078/253-277
janevlupco@gmail.com
Техно инг
078/314-014
tehnoing@hotmail.com

Кавадарци

Сломак
078/207-423
servisslomak@yahoo.com
Филка
Вардарска бр. 21
070/218-965

Кочани

Александар Штериов
071/392-559
Топ троникс

Кичево

Разлади ЕМ АА
045/225-468
071/338-875
ilioskialeksandar@yahoo.com
Дигитал електроникс
078/833-883

Струга

Игор Младеновски
070/848-008
imladenoski@yahoo.com
Мактри-ав
Наум Наумовски Борче бр. 28
075/521-691
maktriojleski@hotmail.com
Мако сервис
Јово Стефановски Рила бр. 9
046/612-616
070/488-370
dimemakoservis@hotmail.com

Радовиш

Љупчо Атанасов
078/277-632
ljupce_gajo@hotmail.com

Гевгелија

Пенов сервис
Бул. Гевгелија бр. 2
070/239-099
atanas@penov.mk
Шаро компани
Ват сервис
Епром сервис

Дебар

Кренер МД
Анастасие Илич бб
070/443-361
krenar-md@live.com
Аритон Толуми
071/775-285
limaelezovski@yahoo.com

Крива Паланка

Ампер Младен
Борис Кидрич бр. 19
031/374-083
070/271-611
mladen_amper@t-home.mk
Магнет
Октомвриска Револуција бр. 58/4
031/415-460
070/211-187
servis_magnet@yahoo.com

Свети Николе

С-М сервис
Јане Сандански бр. 13
070/632-829
servis_sm@yahoo.com

Неготино

Злате
071/324-141

Делчево

Алфа електротехника
033/441-234
070/639-030
alfaelektrotehnika@gmail.com

Виница

Алфа електротехника
033/441-234
070/639-030
alfaelektrotehnika@gmail.com

Ресен

Владо Блажевски
070/249-343
servisvlado@hotmail.com
Лит Електрон
Индустриска бр. 75
070/269-008
ljupcogagalovski@hotmail.com

Пробиштип

С-М сервис
Јане Сандански бр. 13
070/632-829
servis_sm@yahoo.com

Берово

Алфа електротехника
033/441-234
070/639-030
alfaelektrotehnika@gmail.com

Кратово

Ампер Младен
Борис Кидрич бр. 19
031/374-083
070/271-611
mladen_amper@t-home.mk
Магнет
Октомвриска Револуција бр. 58/4
031/415-460
070/211-187
servis_magnet@yahoo.com

Богданци

Пенов сервис
Бул. Гевгелија бр. 2
070/239-099
atanas@penov.mk

Крушево

Фриго фил
Мице Козар бр. 11
070/984-838
frigofilpp@gmail.com

Македонска Каменица

С-М сервис
Јане Сандански бр. 13
070/632-829
servis_sm@yahoo.com

Валандово

Техник сервис
Гоце Делчев бр. 104
034/344-995
078/253-277
janevlupco@gmail.com

Македонски Брод

Разлади ЕМ АА
045/225-468
071/338-875
ilioskialeksandar@yahoo.com

Демир Капија

Сломак
078/207-423
servisslomak@yahoo.com

Пехчево

Алфа електротехника
033/441-234
070/639-030
alfaelektrotehnika@gmail.com
С-М сервис
Јане Сандански бр. 13
070/632-829
servis_sm@yahoo.com

Демир Хисар

Лит Електрон
Индустриска бр. 75
070/269-008
ljupcogagalovski@hotmail.com